Gjvik (Norvegija)

Gjvik (Norvegija), gruod?io 29 d. - sausio 7 vyksta Gjoviko ?aсhmat¸ klubo 100 met¸ jubiliejaus festivalis,kuriame daug skirting¸ turnyr¸.

GM Swiss tournament ?aid?iantis Aloyzas Kveinys 6 rate pasiek¿s pergal¿ prie? rus? GM Boris? Sachenko ELO  2648,tapo vienvald?iu turnyro lyderiu 5 ta?kai i? 6 galim¸.

Taip pat vyko kviestinis keturi¸ ?aid?j¸ (GM Magnus Carlsen, GM Peter Svidler, GM Hikaru Nakamura, GM LIe Kjetil) turnyras Aker Chess Challenge. ? final? pateko jaunasis norvegas GM Magnus Carlsen bei rusas GM Peter Svidler. Pirmoji partija baig?si lygiosiomis, o antrojoje rusas sugeb?jo juodaisiais ?veikti savo talenting?j? oponent? ir nugal?ti turnyre, jam atiteko 3000 EUR prizas.

Lentel?

Oficialus puslapis