Fini?avo A.Molevi?iaus atminimo ?achmat¸ turnyras

foto Baig?si dvi dienas (2008m. lapkri?io 22-23 d.) vykusios tradicin?s asmenin?s var?ybos, skirtos ?viesaus atminimo treneriui ANTANUI MOLEVI?IUI pagerbti.

?achmat¸ turnyre Ukmerg?je ?aid? 145 ?achmatininkai i? Vilniaus, Kauno, Klaip?dos, Panev??io, Alytaus, Marijampol?s, Roki?kio, Anyk??i¸, Jonavos, Pasvalio bei Ukmerg?s.

A turnyre suaugusi¸j¸ ir jauni¸ grup?se dalyvavo 65 ?aid?jai, o B tunyre jaunu?i¸ grup?je - 80 ?achmatinink¸.

?achmat¸ turnyro, skirto Antano Molevi?iaus atminimui, nugal?tojai

A TURNYRE SUAUGUSI¨J¨ GRUP?JE:

1 vieta – K¿stutis Labeckas, Vilnius
2 vieta – Dominyka Batkovskyt?, Vilnius
3 vieta – Laimonas Kud?ma, Vilnius

A TURNYRE JAUNI¨ GRUP?JE (gim¿ 1990 metais ir jaunesni):

1 vieta – Dominyka Batkovskyt?, Vilnius
2 vieta – Ignas Masiokas, Panev??ys
3 vieta – Ruslanas Prigodinas, Vilnius

B TURNYRE JAUNU?I¨ GRUP?JE (gim¿ 1995 metais ir jaunesni):

1 vieta – ?ygimantas Svitojus, Marijampol?
2 vieta – Titas Stremavi?ius, Kaunas
3 vieta – ?ar?nas Reklaitis, Kaunas

Priedai

Turnyro lentel?s htm (jaunu?i¸ grup? B turnyras).
Turnyro lentel?s htm (jauni¸ ir suaugusi¸j¸ grup?s A turnyras)

 

?altinis: www.chesslyga.lt