Prisid?kite prie Chess.lt saugumo!

Pastaruoju metu sulauk?me nusiskundim¸ d?l piktybini¸ Chess.lt lankytoj¸, kurie ?vairiais b?dais kenkia tinklapio veiklai ir piktybiniais veiksmais trukdo kitiems lankytojams m?gautis ?aidimu. Atsi?velgdami ? J?s¸ i?sakytas pastabas, nusprend?me pagerinti tinklapio saugum?.

Pirmasis m?s¸ ?ingsnis – darbuotojo, kuris kelias dienas steb?s, kas vyksta tinklapyje, ir pasi?lys galimus pasteb?t¸ problem¸ sprendimus, paskyrimas.

Antrasis ?ingsnis – Chess.lt Steb?toj¸ tarybos i?rinkimas. Tarybos nariams bus suteikti ?galiojimai vykdyti tinklapio prie?i?r? ir ?alinti piktybinius lankytojus. Esame ?sitikin¿, kad b?tent tie, kurie da?niausiai lankosi tinklapyje, gali geriausiai atpa?inti kenk?jus.

Artimiausiu metu ketiname i?nagrin?ti ir kitas tinklapio saugumo gerinimo galimybes. O jas i?nagrin?j¿ imtis atitinkam¸ veiksm¸.

Taigi, jeigu Jums r?pi Chess.lt ateitis ir norite tapti Steb?toj¸ tarybos nariu, atsakykite ? ?emiau pateiktus anketos klausimus. Atsakymus si¸skite adresu taryba@chess.lt.

1.       Kada paskutin? kart? lank?t?s portale Chess.lt?

2.       Kiek laiko reguliariai ?aid?iate Chess.lt portale?

3.       Koks J?s¸ „nickas“ portale Chess.lt?

4.       Kiek balt¸ langeli¸ yra tradicin?je ?achmat¸ lentoje?

5.       Kas yra dabartinis Lietuvos ?achmat¸ ?empionas?

6.       Kas yra pasaulio ?achmat¸ ?empionas?

7.       Kas yra geresnis ?achmatininkas – G. Kirkilas ar V. Landsbergis?

8.       Kuris i? ?inom¸ ?achmatinink¸ ?iuo metu aktyviai dalyvauja politin?je veikloje Rusijoje?

9.       Kiek Jums met¸?

10.     Kokie Chess.lt ?aid?jai gal?t¸ Jus rekomenduoti kaip patikim? portalo dalyv??

D?kojame, kad ?aid?iate tinklapyje Chess.lt ir r?pinat?s jo saugumu!

Pagarbiai,

Chess.lt administracija