Lietuvos ?achmat¸ federacijos prane?imas spaudai
?achmat¸ ma?as 100 X 100: Lietuva - Latvija

 

Rugpj??io 12 d. (?e?tadien?), 14 valand?, Kaune, Karinink¸ Ramov?je (Mickevi?iaus g. 19) ?vyks tradicinis ?achmat¸ ma?as Lietuva – Latvija, prie 100 lent¸. I?kilmingame renginio atidaryme (su v?liav¸ pak?limu, himnais) pakviesti dalyvauti Kauno miesto meras Arvydas Garbaravi?ius, Lietuvos ?achmat¸ federacijos prezidentas – Vilniaus vicemeras Gediminas Pavir?is, renginio ?eiminink¸ - Lietuvos kariuomen?s atstovas.

 

Pernai, pirm? kart? analogi?kas ma?as vyko Liepojoje, Latvija nugal?jo rezultatu 54,5 : 45,5. Lietuvos ?achmatininkai tikisi, kad “nam¸ sienos” ?iemet pad?s ir pavyks pasirodyti s?kmingiau. Vakare ?vyks ?aibo turnyras, kitos dienos ryte - greit¸j¸ ?achmat¸ turnyras.

 

Tarp 100 ma?o dalyvi¸ (60 vyr¸, 20 moter¸, 20 jauni¸ “lent¸”) planuojamos ir kaimynini¸ ?ali¸ kari?ki¸ “lentos”. Kari?kiams tai bus treniruot? prie? greitai ?vyksian?ias NATO ?ali¸ komandines ?achmat¸ var?ybas.


Tikimasi, kad ?is unikalus masi?kas renginys taps tradiciniu. Kvie?iame apsilankyti ir ?iniasklaidos atstovus.


Pagarbiai,
Virginijus Grabliauskas
Lietuvos ?achmat¸ federacija
Var?ybu koordinatorius
www.chessfed.lt
email.: virgis@ipv.lt
tel/fax. +370 52747017
mob. +370 614 85382