?achmat¸ gramatika


1. PRINCIPAI

   J?s - m?s¸ laukiamas skaitytojas, jei esate ?achmat¸ m?g?jas, ?inantis ?aidimo taisykles ir su entuziazmu su?aid?iantis partij? – kit? su savo draugu arba net ir internete, m?s¸ ?achmat¸ puslapyje. Galb?t kol kas manote, kad ?achmat¸ partija yra seka u?puolim¸ ir atsitraukim¸, vieno ar dviej¸ ?jim¸ kombinacij¸, esate meistras ?ioje srityje, bet da?nai pasimetate, jei pad?tis lentoje strategin?, t.y. ji slepia per daug variant¸, kad juos b?t¸ galima tiksliai suskai?iuoti. Jums atrodo, kad ?i pad?tis neapibr??ta, ir j?s be tikslo stumdote ?achmat¸ fig?ras, laukdami momento panaudoti savo ginkl? – u?puolim? ar atak?. O juk bet kokiam labiau patyrusiam ?achmatininkui ?i pad?tis pasufleruot¸ bent kelet? ?jim¸ sek¸, taip vadinam¸ plan¸. D?l to praktin? j?s¸ ?aidimo j?ga gerokai ma?esn? u? j?s¸ potencial?.

   Taigi, m?s¸ tikslas ir yra i?mokyti nauj¸, vis¸ pirma strategini¸, ?achmatin?s kovos metod¸. Tai jums leis pagerinti savo ?aidimo supratim? ir pakelti lyg? gal net iki pirmo atskyrio bei s?kmingai laim?ti prie? ma?iau patyrusius ?aid?jus. Net jei ir ne?aisite oficialiuose ?achmat¸ turnyruose, ?achmatai jums teiks daug daugiau malonumo, negu iki ?iol..


© 1998-2009 Penki Kontinentai, Ltd., Vilnius, Lietuva. Autorin?s teis?s saugomos.