metø Lietuvos ðachmatø èempionai iki metø

 

2002 m. Lietuvos vaik¸ iki 10 met¸ ?empionai

Lietuvos vaik¸ iki 10 m. ?empionas
  • Aleksandras D?ikia (Klaip?da)
Lietuvos vaik¸ iki 10 m. ?empion?
  • Ieva ?alimait? (Plung?)

 

 

 

 


© 1999-2009 Penki Kontinentai, Ltd., Vilnius, Lietuva. Autorin?s teis?s saugomos.